Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ziółkowskiego

Zasady rozliczeń

OBSŁUGA PRAWNA

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Jest ona uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy i jej wartości, nakładu pracy oraz terminu wykonania zlecenia.

SYSTEMY ROZLICZEŃ

System wynagrodzenia ryczałtowego
Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry określonej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w przypadkach stałej obsługi prawnej, poprzez określenie stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac, ich wymiar czasowy oraz nakład niezbędny do prawidłowej realizacji zlecenia.

System rozliczeń godzinowych
Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie w sprawach, w których nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac i nakładu niezbędnego do prawidłowej realizacji zlecenia.

TERMINY PŁATNOŚCI

Terminy płatności wynagrodzenia są indywidualnie negocjowane z klientem. Przy prowadzeniu spraw sądowych zasadą jest pobieranie połowy ustalonego wynagrodzenia z góry, w momencie zlecania sprawy.

SUCCESS FEE

W sprawach o dużym skomplikowaniu albo o dużej wartości przedmiotu sporu istnieje możliwość ustalenia zasadniczej części wynagrodzenia w ramach premii za sukces (success fee).
PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem koszt porad prawnych z tym związanych, wliczony jest do wynagrodzenia uzgodnionego za prowadzenie sprawy.
PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt sporządzenia pisma procesowego (np. pozwu albo apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do sporządzenia pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią. Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie,  a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.
SPRAWY SĄDOWE

Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego jest ustalana na drodze umowy z klientem. Wskazówkę w tym względzie stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1349). Przewiduje ono stawki minimalne za prowadzenia spraw w następujących granicach:

  1. do 500 zł - 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
  7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.
NEGOCJACJE

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle według stawki godzinowej. Istnieje również możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za kompleksowe prowadzenie negocjacji albo obsługę określonej transakcji.

Do ustalonej w jeden z powyższych sposobów kwoty wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.